Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr WET/33 3 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Priorytetu Pomocowego

Agenda dyskusja podczas spotkania obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele NaKursy Integracyjne
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Lublin oraz tarnobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USLUGOWE „PROSBUD” Kubowicz Waldemar, ORBIS S.A. , Ecoplan, Firma Brukarska ,,WIDOK” Brukarstwo, NET Spółka Cywilna Instalacja Konserwacja Anten, Promontel Sp. z o.o. Projektowanie Montaż Telewizja , ATS , EuroSoft Sp. z o.o., Instytut BHP Sp. z o.o., Moonlight Howl Sp. z o.o., Platforma wymiany treści mobilnej Sp. z o.o. , Wrocławski Park Technologiczny SA., Gmina Miejska Giżycko, HartMet , Władysław Zawadzki, Katarzyna Zawadzka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zawmet

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.