Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem projektu nr LOL/11 2 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Bałtyckiego Programu Społecznego

Program dyskusja w czasie panelu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Warsztaty w Szczecinie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt zostany omówiony pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sulęciński oraz kolneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych S.A., CEMENTOWNIA WARSZAWA Sp. z o.o., Ulstein Fama Sp. z o.o., WC SERWIS Beata Bańska, Zakład Instalacji i Konserwacji Anten K.Krzemińska-Kruczek, M. Krzemiński S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich , CAR TECHNOLOGY PRODUCTION SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Internetowy Dom Mediowy , Korona , Restauro , Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o., KOM-NET , Aviation Artur Trendak, Cukiernia ”MARICA” Ryszard Zawadzki

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.