Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z audytem działania funduszowego nr MMH/46 6 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Europejskiego Priorytetu Pomocowego

Porządek debata w czasie panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Audyt sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Beskidach
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie omówiony pod kątem wpływu w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Działalność w zakresie architektury
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tucholski oraz kielecki

  Upoważnieni beneficjenci to: „ROLIMPEX” S.A., Huta Szkła „Jarosław” S.A., Auto-Perfekt, „””MISTRAL – PLUS”” Henryk Płoski, W. Migas, B. Sanek, C. Bajurka, M. Szerment, A. Krawczyńska S.C. Hrubieszowska Telewizja Kablowa , SAT TV Kabel Międzyzdroje S.C. , Bank Domów , Euro-Centrum , K-CONSULT Sp. z o. o., Korona , SMS Central Marcin Kapustka, testDNA Polska Sp. z o.o., Kubala sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Spółka z o.o., Optyka na Złotej Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.