Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr ZTY/31 1 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Funduszu Oświatowego

Plan dyskusja w czasie panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel Na Konferencje w Karpaczu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Ubezpieczenia na życie
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: radzyński oraz łomżyński

  Upoważnieni beneficjenci to: „TORPO” S.A., Zakłady Przetwórstwa Zbożowego „SZYMANÓW” S.A., DELIA S.A., KRECIK Tomasz Baraniuk, Zakład Instalacji Anten TV-SAT Dariusz Schmidtke, „HABA-BETON Johann Bartlechner” , BioControl Polska , FINANSOWYSUPERMARKET.PL , Główny Geodeta Kraju, MEDIA MONITOR , PharmaInterAction sp. z o. o., Zakład Elektromechaniki Chłodniczej IGLOO Specjalistyczne Centrum Medyczne REMEDIUM NZOZ , Ecotech Polska sp z o.o., SZYMMAR Sp. z o.o., „OMG”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.