Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr XCU/59 6 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja w czasie seminarium przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Mazurach
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Skierniewice oraz zawierciański

  Upoważnieni beneficjenci to: Nawieśniak Krzysztof Firma Remontowo – Budowlana, Fabryka Nici ARIADNA S.A., Autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych „ALERT”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku , Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu, „ELSTAR” S.C. Zdzisław Jabłczyński, Wanda Kowalska, 2KMM , Enerko , Joskin Polska , OPCOM GRUPA ESKADRA , SEEN Technologie , Zakład Usługowy ROSA Sp. z o.o., KOMPUTRONIK , Stalmech Bogumił Księżakowski, USŁUGI AGROTURYSTYCZNE ELŻBIETA ŻEBROWSKA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.