Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr REW/21 5 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram debata podczas panelu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Weryfikacja skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Warsztaty w Katowicach
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: włocławski oraz ostrzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., WYBOROWA S.A., P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, Przedsiębiorstwo Usługowe „TELSAT” mgr inż. Tomasz Kisielewski , „MGF Innowacje” , AutoID Polska S.A., EXIS Interactive Jarosław Stegliński, INEA S.A., Moller Polska Sp. z o.o., Property Providers-Mikołaj Gala, Videoszkolenia.pl , DKM IMPRESJA , SZYMMAR Sp. z o.o., Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.