Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr WFF/56 7 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Europejskiego Programu Oświatowego

Agenda debata w czasie seminarium obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Beskidach
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świebodziński oraz chodzieski

  Upoważnieni beneficjenci to: „TELFA” S.A., Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” w Krakowie Sp. z o.o., FINNVEDEN BULTEN S.A., FHU ” REALITON” Anna Kubicz, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa WINOGRADY , Studio Rozwoju Techniki Sateliternej SERWIS TV SAT , Andrzej Korbaś, Firma Produkcyjno-Handlowa SZCZOT-MET Robert Pałczak, HOBBY.NET , KWARCSYSTEM , Salutaris Sp. z o.o., Valdi-Ceramika Sp. z o.o., Invest Remex , Hand-Prod Sp. z o.o., Sport Medica

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.