Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem projektu nr DEF/25 4 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Programu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie spotkania zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Wykłady w Poznaniu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: oleśnicki oraz wolsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Powszechny Bank Kredytowy S.A., Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., LEGRAND POLSKA Sp. z o.o., ECO-MYJNIA Kamil Tuchelman, P.P.H.U. KADAC ELEKTRONIK , „TELE-AWANS” S.C. Z. Jaros, K. Żmidziński , ABW , Enerko , INVENTIV Beata Ceglińska, KOSMED Sp. z o.o., POLDER , TENEX Sp. z o.o., DYNAXO , Miasto Lublin, Fedro

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.