Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr HSY/53 9 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Trustu Pomocowego

Plan dyskusja w czasie panelu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Analiza efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Kazimierzu
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja włókien szklanych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Wrocław oraz siemiatycki

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE” S.A.., Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A. , IRENE & MOPAR Auta na gaz, Jatech Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Jacek Żywczak, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Media Operator Sp. z o.o. , Bożek Zuzanna, Firma Usługowa KomBIT Michał Sieniawski, GridwiseTech , LIW Care Technology Sp. z o.o., PETRA , Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Bracia Pętlak, BORDEN Bartosz Kuczek, „PRAWOL” Alicja Wolska, Jerzy Wolski , Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe „Fotolonia” Agnieszka Karbowiak

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.