Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr AFT/91 3 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Weryfikacja sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Wykłady w Katowicach
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program będzie omówiony pod kątem efektywności w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: strzelecko-drezdenecki oraz iławski

  Upoważnieni beneficjenci to: „TONSIL” S.A., Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne CEMET S.A., PAGED Handel S.A., REMONDIS Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Elemencik” , „JYSK” , BROS B. P. MIRANOWSCY, Euro-Centrum , Incentive Concept Poland Sp. z .o.o Spółka Komandytowa, OK SYSTEM POLSKA , Platan , WORK.NET DORADZTWO KADROWE Katarzyna Bielak-Kanigowska – WORKNET, INETSERVIS Sp. z o.o., MDT-J.ZYCH, A.BUDYN SPÓŁKA JAWNA, KRAMO Krawczyk H. Krawczyk J. Mocarski J.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.