Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr HFS/34 9 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Luksemburskiego Programu Społecznego

Program dyskusja podczas seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Weryfikacja stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek Konferencyjny Na Warsztaty Z Zarządzania
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brzeziński oraz kościański

  Upoważnieni beneficjenci to: Powszechny Bank Kredytowy S.A., Pekao S.A., Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., Myjnia samochodowa reczna, Zakład Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej Edmund Lubiszewski, „KARLEN” spółka z ograniczona odpowiedzialnościa, Blirt SA, Elix , INEA S.A., M2Sphere , PPUH LECH LECH ŚWIĄTEK, Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego I Przedsiębiorczości sp. z o. o. , LMT- edukacja Wojciech Syrocki, Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny , Julianna Komoń, Jolanta Augustyniak prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą – Biuro Rachunkowe „PODATNIK” s.c.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.