Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr PEC/24 1 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Środkowoeuropejskiego Funduszu Społecznego

Agenda dyskusja podczas warsztatu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Audyt sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Częstochowie
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowotarski oraz kartuski

  Upoważnieni beneficjenci to: „Polifarb” Wrocław S.A., WINIARY S.A. , Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha S.A., Art-Medica Sklep ortopedyczno-medyczny s.c., Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „SIP Ziemowit Gólski” Spółka Komandytowa, „XY PROJECT” , EDF Polska Sp. z o.o., Innowacyjne Budownictwo Sp. z o.o., LSA , Shopifier sp. z o.o. , Ultratech Sp.z o.o., INFOBASE SOFTWARE , Mechanika Nawrocki, AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.