Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z audytem przedsięwzięcia nr EZC/71 2 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Programu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Zakopanem
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant będzie omówiony w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: gorlicki oraz jędrzejowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanhai Aosili Case & Bag Products Co. Ltd, Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A., Auto-Gaz PPUH Grzegorz Kobza, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o., Żarska Telewizja Kablowa , „ALLTRAVEL.PL” Sp. z o.o., CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE „UNITEX” , EKOPARTNER SILESIA Sp. z o.o., Geremo Sp. z o.o. , LIMOPOLAND.PL-NET , STAR PIPE POLSKA , VITON S.A., LANWAR Jerzy Warszawski, ACL-VISION Specjalistyczne Ambulatorium Okulistyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Piotr Szymanek, GAJDA TRUCK CENTER

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.