Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr MSW/48 5 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Bałtyckiego Programu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale konferencyjne Spotkania team building w Jurze
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubelski oraz leszczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A.., Przdsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego „Iłpasz” S.A., Odlewnia Żeliwa S.A., „, „ELTROS” Usĺugi Elektroinstalacyjne , „GAMP” Sp. z o.o., AZCO Polskie Meble Biurowe Edward Balicki, eMBT Sp. z o.o., Glotto Dagmara Adamczak, NOMAX TRADING , P.U.H. „Rozwój” Sebastian Serek, WEBXL Mateusz Borowski, Kopras , SZYMMAR Sp. z o.o., Mochtoys Artur Moch, Katarzyna Moch

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.